JUHTPÕHIMÕTTED

 • lähtume enda tegevustes omaniku ootustest, ettevõtte visioonist, kokkulepitud strateegilistest eesmärkidest, enda tegevuspiirkonna kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, sh heast ehitus- ja äritavast, kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi OHSAS 18001:2007 standardi nõuetest;
 • oleme kliendikesksed, pakume professionaalset teenust, kasutades kvaliteetseid seadmeid ja tooteid, usaldusväärseid alltöövõtjaid ja tarnijaid ning järgime kokkulepitud tähtaegasid;
 • analüüsime ja parendame pidevalt ennast ning ettevõtte protsesse, võttes arvesse meie klientide tagasisidet;
 • oleme arenguvõimelised ning pakume enda klientidele uuenduslikke, nutikaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;
 • kasutame säästlikult loodusressursse ning püüame pidevalt vähendada enda tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid;
 • hindame pidevalt riske eesmärgiga vähendada tööõnnetuste, tervisekahjustuste ja keskkonnakahjustuste tekke võimalusi;
 • keskkonna saastumise vältimiseks või vähendamiseks kasutame võimaluste piires ennetavaid meetmeid ja vahendeid ning keskkonda säästvaid tehnoloogiaid;
 • loome keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega ning kus töötajad on oodatud tegema ettepanekuid töötingimuste ja töökeskkonna parandamiseks;
 • osaleme koolitustel, tõstame töötajate kvalifikatsiooni ja kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutusalast teadlikkust;
 • teavitame töötajaid ettevõtte juhtpõhimõtetest ning eesmärkidest;
 • pöörame tähelepanu jäätmete tekke vähendamise vajadusele ning turvalisele jäätmekäitlusele;
 • võimaldame töötajatele turvalise ja ohutu töökeskkonna, kindlustame töötajad ohutuse tagamiseks sobivate töö- ja isikukaitsevahenditega;
 • motiveerime töötajaid tunnustamise ning arendamise kaudu, peame oluliseks pühendunud meeskonda;
 • mõistame ja austame erinevusi, kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ning ei diskrimineeri kedagi tema veendumuste, vaadete, rassi, soo vms tõttu;
 • jälgime pidevalt töökeskkonda ja keskkonnaohutust, eesmärgiga avastada õigeaegselt võimalikud ohud, et kavandada meetmed nende kõrvaldamiseks;
 • täiendame ja parendame pidevalt enda juhtimissüsteemi, et suurendada juhtimissüsteemi tulemuslikkust.